Hmong

Cindy
Our staff member, Cindy Cha, can help with the Hmong translation.
Koj puas tau raug mob vim muaj xwm txheej thiab xav tau ib tus kws lij choj raug mob?

Peb pab neeg raug cai thiab tau cog lus tias yuav tau txais qhov zoo tshaj plaws ntawm koj rooj plaub. Peb lub chaw ua haujlwm muaj tsib tus kws lij choj thiab cov neeg ua haujlwm raug cai, thiab tseem muaj ib tus neeg Hmoob ua haujlwm uas tuaj yeem txhais lus rau koj.

Vim muaj ntau haiv neeg nyob hauv cheeb tsam Sacramento, ntau haiv neeg tsawg, xws li Hmoob, tej zaum yuav muaj kev coj noj coj ua sib txawv uas tsis ua raws li cov qauv tseem ceeb. Kev sib txuas lus tsis zoo ntawm tus kws lij choj thiab tus neeg thov tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj heev rau rooj plaub. Peb tus neeg txhais lus Hmoob tuaj yeem pab daws teeb meem ua ntej muaj teeb meem tshwm sim.

Xaiv tus kws lij choj raug cai los sawv cev rau koj yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau los pab koj qhov kev raug mob. Peb cov kws lij choj yog hu ua tias "koj tus kheej" kws lij choj raug mob vim peb coj ib tug kheej txaus siab rau txhua tus neeg thiab lawv tsev neeg. Peb yuav tawm tsam rau koj cov cai thiab ua haujlwm hnyav kom paub tseeb tias koj tau txais cov nyiaj them tag nrho koj xav tau thiab tsim nyog.

Yog tias koj raug mob hnyav lossis siam ib tus neeg hlub rau hauv kev sib tsoo, koj yuav tsum tham nrog ib tus neeg to taub qee thiab tuaj yeem pab koj. Txhua tus tswv cuab ntawm peb pawg neeg raug cai tau ntsib kev raug mob hnyav, thiab yog li ntawd peb ntseeg tias peb yog cov lus qhia tseem ceeb los pab koj hla lub sijhawm nyuaj no.

Muaj coob tus neeg tsis txaus siab ntiav ib tus kws lij choj vim lawv xav tias lawv tsis muaj peev xwm them taus. Peb muab cov lus qhia pub dawb thiab koj yuav tsis tau them cov nqi tsuas yog peb yeej koj rooj plaub.

Txij li xyoo 1982, peb tau pab ntau tus neeg nyob hauv Sacramento thiab thoob plaws qaum teb California nrog tej kev raug mob uas nrog tsheb sib tsoo, tsheb kauj vab sib tsoo, kev raug mob dev tom, kev ua liaj ua teb, thiab kev tuag tsis ncaj ncees lawm.

Yog hais tias koj tau raug mob vim muaj xwm txheej, tsis txhob ntshai hu xov tooj los tham txog koj qhov teeb meem. Sib tham txog koj qhov teeb meem nrog peb yog dawb xwb.Thov hu tuaj rau peb lub chaw haujlwm ntawm (916) 921-6400 lossis (800) 404-5400 thiab tham nrog peb cov kws lij choj. Hu thiab nug rau Cindy Cha.

Client Reviews
★★★★★
"Me and my wife; had a car accident. We were amazed how easy, professional, friendly attorney Ed Smith is along with his staff. Everybody is amazing. Thank you so much, we are very impressed!" Alex & Dinah M.
★★★★★
"Ed Smith and his office team took on a difficult personal injury case on my behalf and for the passenger in my car. Ed is a top- notch attorney. His staff couldn't have been more helpful and kind. No need to look elsewhere. I give Ed Smith my highest recommendation." Beverly
★★★★★
"Ed and Robert have been taking great care of my husband and I for the past 5+ years. They are always there when you have a problem and a quick resolution! Even when the issues have nothing to do with them. They are willing to help ease the pain off your shoulders. They are as good as it gets! Thank you again for everything." Annie T.
★★★★★
"Very professional. Great team, staff and service all around. Mr Smith was very honest, straight forward with his advice. He gives the word "attorney" an honest reputation. I will seek his council anytime, and would recommend him at the drop of a dime." Jeremy M.
★★★★★
"I would highly recommend Ed Smith to any friends or family in need of a personal injury attorney. Ed, and his staff, are very caring on top of being very experienced in this field. The staff always keeps you informed of the status of your case and they are always easy to reach by phone." Shannon D.
★★★★★
"Edward Smith law offices provide competent, thorough, and personable help for victims of personal injury. When you first meet the staff you know you contacted the right office. This law office treats clients like people. I recommend this office to anyone seeking representation regarding personal injury." David M.